Systemy MRP i ERP w procesach produkcyjnych

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólna charakterystyka systemów do wspomagania zarządzania procesów wytwórczych 5
1. Przyczyny wzrostu zainteresowania systemami informacyjnymi 6
2. Ewolucja systemów informacyjnych 9
3. DRP – planowanie zasobów dystrybucji 13
4. ERP – planowanie zasobów przedsiębiorstwa 17
5. Wdrożenie systemów informatycznych 18

Rozdział II. Zróżnicowanie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie zarządzania 27
1. System makrologistyczny 27
1.1. Firmy koncentrujące się na produkcji materialnej 29
1.2. Firmy handlowe 30
2. Powiązania struktury organizacyjnej z zarządzaniem logistycznym 32
3. Zarządzanie zmianą w organizacji z powodu wprowadzenia logistyki 39
4. Kryteria doboru właściwej formy organizacji logistyki w firmie 43

Rozdział III. Metodyka wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa 46
1. Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki 46
1.1. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie 46
2. Logistyka a podstawowe koncepcje zarządzania 50
2.1. Koncepcja zarządzania wyszczuplającego 50
2.2. Reengineering 51
2.3. Koncepcja zarządzania komputerowo zintegrowanego 55
2.4. Kompleksowe zarządzanie jakością 58
3. Tworzenie przewagi konkurencyjnej 62
4. System logistyczny przedsiębiorstwa 64

Rozdział IV. Kryteria doboru rozwiązań w zakresie wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa 69
1. Analiza zrównoważenia przepływów pomiędzy sferą dystrybucji oraz zaopatrzenia (układ zaopatrzeniowo-dystrybucyjny) 69
2. Analiza centrów kosztów logistycznych 73
3. Analiza przeprowadzona z perspektywy węzłów oraz ścieżek systemu logistycznego 79
4. Badanie kanałów logistycznych (z perspektywy firm uczestniczących w procesie logistycznym – od zamówienia aż do produktu finalnego) 89

Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis tabel i rysunków 100