System ocen pracowniczych

Wstęp 3
Rozdział 1. Problemy teoretyczne zarządzania współczesną organizacją 5
1.1. Funkcje i struktura zarządzania 5
1.2. Składniki zarządzania 8
1.3. Zarządzanie personelem i jego struktura 9
Rozdział 2. System ocen okresowych w polityce personalnej przedsiębiorstwa 17
2.1. Cele i formy oceny pracowników 17
2.2. Wymagania stawiane systemom ocen 20
2.3. Oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych 22
2.4. Tworzenie systemu ocen 24
2.5. Relacja pomiędzy systemem ocen pracowników a pozostałymi aspektami polityki personalnej firmy 29
Rozdział 3. Metody oceny pracowników 45
3.1. Metody relatywne 45
3.1.1. Ranking 45
3.1.2. System porównywania parami 47
3.1.3. Metoda rozkładu normalnego 48
3.2. Metody absolutne 51
3.2.1. Punktowa skala ocen 51
3.2.2. Skale ważone 53
3.2.3. Ocena opisowa 54
3.2.4. Testowa metoda oceny 56
3.2.5. Metoda zdarzeń krytycznych 57
3.2.6. Skale behawioralne 59
3.2.7. Zarządzanie przez cele 62
3.2.8. Assessment Center 69
Rozdział 4. Metodologia badań własnych 75
4.1. Przedmiot i cel badań 75
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 75
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 78
4.4. Teren i organizacja badań 80
Rozdział 5. System ocen pracowniczych w przedsiębiorstwie PolCard 83
5.1. Charakterystyka badanej grupy 83
5.2. Analiza wyników badań własnych 86
5.3. Wnioski z przeprowadzonych badań 99
6. Zakończenie 103
7. Literatura 105
8. Załączniki 107
8.1. Wzór ankiety 107
8.2. Tabela wyników badań 111
8.3. Spis rysunków, tabel i wykresów 113