System motywacyjny w przedsiębiorstwie

WSTĘP 2

Rozdział 1. TEORETYCZNE PODSTAWY MOTYWACJI 5
1.1. Podstawy dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2. Analiza pojęcia motywacji 8
1.3. Teorie motywacji 12
1.4. Styl kierowania a motywowanie 17
1.5. Nowoczesne koncepcje motywowania pracowników 29

Rozdział 2. SYSTEM MOTYWACYJNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE 34
2.1. Rodzaje przedsiębiorstw kooperujących w łańcuchu dostaw 34
2.2. System wynagradzania w przedsiębiorstwie 42
2.3. System motywacyjny w świetle opinii pracowników 51
2.4. Kryteria oceny systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie 66

ZAKOŃCZENIE 70
BIBLIOGRAFIA 73

WSTĘP

Współczesny świat jest zdominowany przez przemiany w sferze gospodarczej. Zaostrza się walka konkurencyjna między firmami oraz co istotniejsze, między zintegrowanymi gospodarczo regionami. Wiedza z zakresu zarządzania oraz odpowiednia informacja często decydują o przetrwaniu czy przewadze konkurencyjnej. W ostat­nich latach zmieniła się zasadniczo metodologia zarządzania, technika sporządzania analiz ekonomicznych, formuła prognozowania i planowania działalności gospodar­czej. Pojawiły się nowe instrumenty badawcze, a te dotąd stosowane uległy znaczącej modyfikacji. Przede wszystkim przeobraża się pragmatyka organizacji i zarządzania jednostkami gospodarczymi oraz instytucjami sektora publicznego. Warto dodać, że w ostatnich dziesięciu latach wzrósł popyt na wiedzę o zarządzaniu, nie­mal podwojeniu uległa liczba stanowisk kierowniczych i stanowisk specjalistów z tej dziedziny. Największy ich wzrost nastąpił w branżach nowoczesnych, szybko rozwija­jących się, przykładowo takich jak elektronika, telekomunikacja, ubezpieczenia czy turystyka.

Mimo że, nawet głęboka wiedza zarządzających z zakresu teorii organizacji i za­rządzania nie gwarantują sukcesu firmy, to jednak umiejętne praktyczne jej za­stosowanie wydatnie zmniejsza stopień ryzyka podjętej działalności gospodarczej.

Pozycja jaką może osiągnąć firma, jest zwykle związana z istnieniem i działalnością (skutecznością) czynnika ludzkiego. To trafny dobór profesjonalnego zespołu i jego umiejętne motywowanie stają się w wielu przypadkach elementami składowymi sukcesu przedsiębiorstwa

Celem pracy licencjackiej jest analiza systemu motywacyjnego w wybranym przedsiębiorstwie.

Praca składa się ze wstępu, dwóch rozdziałów i zakończenia.

W rozdziale pierwszym zostały opisane teoretyczne podstawy motywacji, a więc pojęcia: zarządzania zasobami ludzkimi i motywacji, teorie motywacji, style kierowania oraz nowoczesne koncepcje aktywizacji pracowników.

W drugim rozdziale został przedstawiony system motywacyjny na wybranym przykładzie. Zidentyfikowano ogólną charakterystykę firmy, jej system wynagradzania, system motywacyjny przedstawiony w świetle opinii pracowników oraz jego ocenę.

Polskie firmy muszą sprostać licznym wyzwaniom i pokonać wiele barier, jeśli chcą funkcjonować w dzisiejszej rzeczywistości. Podstawowymi problemami wymagający­mi pilnego rozwiązania a determinującymi ich przetrwanie i rozwój w najbliższych latach są:

  • strategiczne myślenie i działanie,
  • intensyfikacja internacjonalizacji działań gospodarczych i podjęcie współpra­cy w sektorach globalnych,
  • doskonalenie produktu i zarządzania jakością,
  • wzrost produktywności i konkurencyjności organizacji[1].

Sukcesywne rozwiązywanie tych problemów wymaga inicjatywy i współdziałania wszystkich pracowników organizacji, których nie da się ściśle kontrolować, a poja­wiające się błędy ujawniają się poniewczasie, tzn. wtedy, kiedy nie można nawet usta­lić, kto i dlaczego je popełnił. Dlatego tak istotne znaczenie w nowoczesnym procesie wytwórczym ma motywacja podmiotów w nim uczestniczących.

Następstwem owych zmian są coraz wyższe wymagania stawiane organizacjom. Wiele z nich stoi m.in. przed koniecznością doskonalenia zasad motywowania pod kątem wzmocnienia motywacyjnego oddziaływania płac i pozostałych czynników motywacyjnych, z równoczesnym dostosowaniem tych zasad do kondycji finansowej firmy. Doskonalenie systemu motywacyjnego jest trudnym procesem, wymaga bo­wiem wszechstronnej i pogłębionej analizy dotychczas obowiązujących rozwiązań i oceny skuteczności ich funkcjonowania. Należy zaproponować nowy, efektyw­niejszy system wspierający realizację celów strategicznych firmy i ułatwiający osią­gnięcie wysokiej konkurencyjności dzięki racjonalizacji kosztów pracy. Ma to służyć pozyskaniu najlepszych specjalistów, kształtowaniu odpowiednich postaw kadry kierowniczej i pracowników wobec wyznaczonych celów i przydzielonych zadań.

[1] L. Kozioł, Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, PWN, Warszawa 2002,  s. 7.