System motywacyjny w małym przedsiębiorstwie

praca dyplomowa bez pierwszego rozdziału

Wstęp 3
Rozdział II Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie firmy X 5
2.1. Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa 5
2.2. Rynek małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 11
2.3. Charakterystyka i historia firmy X 15
2.4. Struktura organizacyjna i polityka personalna firmy X 17
2.4.1 Struktura zatrudnienia 17
2.4.2 Model polityki personalnej 18
2.4.3 Obecny system motywacyjny 20
Rozdział III Systemy motywowania pracowników w firmie w świetle badań własnych 25
3.1. Metodologia badań 25
3.2. Hipotezy i zmienne badawcze 28
3.3. Badanie postaw opinii pracowników dotyczące obecnego systemu motywowania 29
3.4. Wnioski i propozycje usprawnienia systemu 48
Podsumowanie 53
Aneks 55