System internetowego wspomagania edukacji

Wstęp 3

Rozdział I. INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACJI 5
1. Konwencja terminologiczna – proces komunikowania, mass media, media elektroniczne, komputery i nowe media. 5
2. Rozwój Internetu 9
3. Społeczeństwo informacyjne 15
4. Inteligencja otwarta – „sieciowość” 19
5. Internet w edukacji – szanse i zagrożenia 21

Rozdział II. POTRZEBY EDUKACYJNE ŚWIDNICY A MOŻLIWOŚCI INTERNETU 28
1. Wprowadzenie 28
1.1. Charakterystyka Miasta Świdnica 28
1.2. Charakterystyka potrzeb edukacyjnych i warunki ich zaspokajania 30
1.3. Propozycje kierunków działań w dziedzinie edukacji w Świdnicy 36
2. Założenia i cele projektu internetowego wspierania edukacji 40
2.1. Ogólne przesłanki projektu komputeryzacji szkół i urzędów 40
2.2. Założenia i formy projektu 45
2.3. Plan wdrożenia radiowej sieci wymiany informacji edukacyjnych 51

Rozdział III. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 54
1. Cele i problemy badawcze 56
2. Dobór metod i technik 57
3. Charakterystyka narzędzi badawczych 58
4. Opis badanego środowiska i dobór próby badawczej 59
5. Organizacja i przebieg badania 60

Rozdział IV. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 61
1. Wyniki badań 61
2. Podsumowanie wyników badań 71
2.1. Rola systemu internetowego wspomagania edukacji w Świdnicy 71
2.2. Możliwości transportowania internetowego wspomagania edukacji na inne społeczności 73

Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis tabel 84
Spis wykresów 85
Spis rysunków 86
Spis fotografii 87
Załącznik 88