Subsydiarność jako podstawa funkcjonowania samorządów lokalnych

Wstęp 2
ROZDZIAŁ 1. ZASADA SUBSYDIARNOŚCI I ZADANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4
1.1. Główne założenia subsydiarności 4
1.2. Zasada pomocniczości jako podstawa do określenia zadań jednostek samorządu terytorialnego 5
1.3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w świetle podstawowych ustaw „ustrojowych”. 8
1.3.1. Podział zadań i kompetencji między szczeble samorządu terytorialnego 8
1.3.2. Sposoby wykonywania zadań przez samorząd terytorialny 19
ROZDZIAŁ 2. GENEZA I ISTOTA SAMORZĄDU LOKALNEGO 29
2.1. Podstawowe definicje dotyczące tematu 29
2.2. Zasady funkcjonowania samorządności 33
2.3. Organizacja samorządu lokalnego 37
2.3.1. Struktura samorządu lokalnego 37
2.3.2. Gmina 39
2.3.3. Powiat 42
2.3.4. Województwo 44
2.4. Prawo miejscowe i organy nadzoru 47
2.4.1. Prawo miejscowe 47
2.4.2. Przepisy gminne 48
2.4.3. Nadzór nad działalnością samorządu lokalnego 50
ROZDZIAŁ 3. SAMORZĄD LOKALNY A STANDARDY EUROPEJSKIE 52
3.1. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego 52
3.2. Współpraca transgraniczna 57
3.3. Europejskie instytucje samorządowe 62
3.4. Konwencje międzynarodowe 65
Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis tabel 78