Style kierowania stosowane przez menadżerów w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Centertel

Wstęp 3
ROZDZIAŁ 1. Kierowanie zasobami ludzkimi 5
1.1. Rys historyczny 5
1.2. Ogół pojęć związanych z procesem kierowania 8
1.3. Komplementarne cele 13
1.4. Przemiany zachodzące w procesie kierowania ludźmi 19
1.5. Specyfika kierowania kadrą przez menadżerów średniego szczebla 22
ROZDZIAŁ 2. Style kierowania stosowane przez menadżerów 27
2.1. Systemy kierowania ludźmi 27
2.2. Style kierowania zasobami ludzkimi 29
2.3. Techniki kierowania pracownikami 48
ROZDZIAŁ 3. Metodologiczne aspekty badania stylów kierowania 59
3.1. Cel badań oraz charakterystyka problemów badawczych 59
3.2. Metody i techniki badawcze 60
3.3. Prezentacja firmy CENTERTEL i charakterystyka ankietowanych 62
ROZDZIAŁ 4. Style kierowania stosowane przez menadżerów średniego szczebla w procesie pracy 66
4.1. Cechy i umiejętności kierowania w opinii badanych 66
4.2. Stosowanie stylów kierowania przez menadżerów w kierowaniu ludźmi. 75
4.3. Preferowany styl kierowania przez kadrę szczebla średniego. 81
Zakończenie 89
Spis literatury 93
Załącznik 95