Style kierowania na przykładzie przedsiębiorstwa X Sp. z o.o.

Wstęp 2
Rozdział I. Teoria zarządzania kierowniczego 4
1. Kierowanie jako rodzaj działań zorganizowanych 4
2. Struktura czynności kierowniczych 11
3. Kierowanie oraz jego rola w zarządzaniu organizacją 22
4. Umiejętności kierownicze 25
Rozdział II. Style kierowania- ujęcie teoretyczne 27
1. Pojęcie stylu kierowania 27
2. Typologie stylów kierowania 31
3. Czynniki wpływające na wybór stylu kierowania 43
4. Metody badania stylów kierowania w ujęciu teoretycznym 52
Rozdział III. Badanie stylów kierowania w firmie X Sp. z o.o. 56
1. Metoda przeprowadzanych badań 56
2. Prezentacja firmy X Sp. z o.o. 59
3. Wyniki analizy stylów kierowania na przykładzie wybranych stanowisk. 65
Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis tabel i schematów 98
Aneks 99