Style kierowania jako narzędzie motywacji

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. STYLE KIEROWANIA ORGANIZACJAMI 4
1.1. Ogólna charakterystyka stylów kierowania 4
1.2. Kryteria podziału stylów kierowania 7
1.3. Typologia stylów kierowania 12
1.4. Uwarunkowania wyboru stylu kierowania 19

ROZDZIAŁ II. PROCESY MOTYWOWANIA DO PRACY 24
2.1. Motywacja i motywowanie (teorie) 24
2.2. Współczesne poglądy na motywację 28
2.3. Istota procesu motywowania 32
2.4. Instrumenty oddziaływania na motywację pracowników 35
2.5. Styl kierowania jako jeden z instrumentów motywowania 38

ROZDZIAŁ III. KIEROWANIE JAKO FORMA MOTYWACJI NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA AGROMAKS SP. Z O.O. 45
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 45
3.2. Strategia firmy a strategia ZZL 49
3.3. System motywacyjny w przedsiębiorstwie 50
3.4. Kierowanie jako forma motywacji w przedsiębiorstwie na przykładzie HR Managera 53
3.5. Wnioski 61

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL 67
SPIS RYSUNKÓW I SCHEMATÓW 68
SPIS WYKRESÓW 69
ANEKS 70