Struktura wynagrodzeń pracowników pedagogicznych placówek oświatowych

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólna charakterystyka oświaty i placówki oświatowej 5
1.1. Pojęcie oświaty 5
1.2. Nauczyciele – podmiot procesu dydaktyczno – wychowawczego 9

Rozdział II. Zasady finansowania wynagrodzeń pracowników oświatowych 14
2.1. Szkoła jako jednostka budżetowa 14
2.2. Zasady finansowania placówki oświatowej 17
2.3. Sprawozdawczość budżetowa placówki 25

Rozdział III. Składniki wynagrodzeń dla nauczycieli 32
3.1. Wynagrodzenie w świetle Karty Nauczyciela 32
3.2. Składniki gwarantowane Uchwałą Rady Miasta 42
3.3. Inne świadczenia 58

Rozdział IV. Charakterystyka Liceum Ogólnokształcące X w Warszawie 59
4.1. Przedstawienie szkoły 59
4.2. Charakterystyka działalności liceum 61
4.3. Organizacja roku szkolnego 70

Rozdział V. Analiza porównawcza wynagrodzeń osobowych 74
5.1. Przedstawienie wynagrodzeń nauczycieli za poszczególne lata 74
5.2. Porównanie płac pracowników oświatowych z innymi grupami (GUS) 80
5.3. Prognozy wysokości wynagrodzeń na kolejne lata 87

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis rysunków i tabel i wykresów 95
Załączniki 96