Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa np. firmy Reemtsma

Wstęp 3
Rozdział 1. Pojęcie i czynniki struktury organizacyjnej. 5
1.1. Struktura organizacyjna instytucji jako ważny element organizacji. 5
1.1.1. Pojęcie struktury organizacyjnej. 5
1.1.2. Dokumentacja związana ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa 15
1.1.3. Oddziaływanie struktury organizacyjnej 17
1.2. Czynniki struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa 18
1.2.1. Czynniki strukturotwórcze – hierarchia 18
1.2.2. Cele i zadania przedsiębiorstwa 21
1.2.3. Wielkość przedsiębiorstwa 23
1.2.4. Charakter działalności przedsiębiorstwa 24
1.2.5. Struktura przestrzenna przedsiębiorstwa 25
1.2.6. Otoczenie przedsiębiorstwa 26
Rozdział 2. Projektowanie struktur organizacyjnych i ich typy. 31
2.1. Rozpiętość i zasięg kierowania. 31
2.2. Więzi organizacyjne. 34
2.3. Centralizacja i decentralizacja decyzji i odpowiedzialności. 37
2.4. Typologia struktur organizacyjnych. 41
Rozdział 3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa REEMTSMA POLSKA S.A. 53
3.1.1. Historia Reemtsma International 53
3.1.2. Historia przedsiębiorstwa Reemtsma Polska S.A. 54
3.2. Podstawy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa Reemtsma Polska. 56
3.2.1. Statut spółki 56
3.2.2. Podstawowe akty prawne. 59
3.3. 3. Struktura organizacyjna firmy. 60
3.3.1. Struktura organizacyjna Wytwórni Wyrobów Tytoniowych S.A. 60
3.3.2. Aktualna struktura firmy 61
Zakończenie 64
Bibliografia 68