Stres w pracy zawodowej kierowników

Wstęp
1. Cel i zakres pracy
2. Uzasadnienie wyboru tematu
3. Charakterystyka zawartości pracy

Rozdział 1
PROBLEMATYKA KADRY KIEROWNICZEJ W ASPEKCIE ZACHOWAŃ „ STRESOWYCH” W ŚWIETLE LITERATURY
1.1. Stres jako zjawisko społeczne i jednostkowe
1.2. Charakterystyka kadr kierowniczych w zawodach
1.3. Obszary stresogenne w procesie pełnienia funkcji kierowniczej w zakładzie pracy
1.4. Wypalenie zawodowe kadr kierowniczych

Rozdział 2
PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ
2.1. Problemy, hipotezy, zmienne i wskaźniki badań
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.3. Charakterystyka środowiska badań

Rozdział 3
ZAKRES STRESU PODCZAS PLANOWANIA ZADAŃ PRZEZ OSOBY ZAJMUJĄCE STANOWISKA KIEROWNICZE
3.1. Nieprawidłowo zaplanowane działania zarządzanej grupy jako źródło stresu
3.2. Niedotrzymywanie terminowości zadań jako źródło niepokoju i stresu kierowników
3.3. Nierównomierny podział pracy wśród podległego personelu jako źródło frustracji
i niezadowolenia

Rozdział 4 ZAKRES STRESU PODCZAS KIEROWANIA LUDŹMI PRZEZ OSOBY ZAJMUJĄCE STANOWISKA KIEROWNICZE
4.1. Nieprawidłowy styl zarządzania ludźmi jako źródło stresu
4.2. Podejmowanie nieracjonalnych sposobów rozwiązywania konfliktów w zespole jako źródło stresu
4.3. Brak prawidłowego stylu komunikacji interpersonalnej w zespole jako źródło stresu

Rozdział 5
ZAKRES STRESU PODCZAS KONTROLOWANIA I OCENIANIA ZADAŃ PRZEZ OSOBY ZAJMUJĄCE STANOWISKA KIEROWNICZE
5.1. Niewłaściwa ocena wykonywanych zadań przez podwładnych źródłem obaw wywołujących stres
5.2. Nieprawidłowo przyjęte kryteria ocen pracowników jako źródło stresu
5.3. Nieprawidłowo przyjęty system motywacyjny pracowników jako źródło stresu

Uogólnienia i wnioski
Bibliografia
Aneks
• Spis tabel
• Spis rysunków
• Kwestionariusz ankiety