Stres organizacyjny kadry kierowniczej

WSTĘP 3
I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 5
1. STRES ORGANIZACYJNY 6
1.1. Modele stresu organizacyjnego 9
1.1.1. Model ISR wg Kahna i Frencha 9
1.1.2. Model Ivancewicha i Mattesona 10
1.2. Stresory organizacyjne. 14
1.3. Struktura organizacyjna i atmosfera w pracy. 17
1.4. Pozaorganizacyjne źródła stresu. 18
1.5. Czynniki indywidualne i sytuacyjne jako zmienne modyfikujące działanie stresu. 19
1.5.1. Zmienne osobowościowe. 20
1.5.2. Wzór zachowania A 20
1.5.3. Umiejscowienie kontroli („locus of control”) 22
1.5.4. Wsparcie społeczne 23
2. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM. 26
2.1. Sposoby radzenia sobie ze stresem w ujęciu R. Lazarusa. 26
2.2. Model behawioralny. 27
2.3. Psychoanalityczne rozumienie radzenia sobie. 28
2.4. Inne modele radzenia sobie. 28
2.5. Nieefektywne sposoby radzenia sobie ze stresem 30
2.6. Czynniki ułatwiające coping (źródła copingu) 31
3. SKUTKI DZIAŁANIA STRESU. 33
3.1. Wpływ stresu na stan zdrowia i funkcjonowanie człowieka. 33
3.1.1. Modele stres ? choroba. 33
3.1.2. Obraz rzeczywistości a odporność na stres. 33
3.1.3. Samoocena a odporność na stres. 34
3.1.4. Cechy układu nerwowego a podatność na stres. 34
3.2. Stres a satysfakcja z pracy. 35
3.3. Wypalenie zawodowe. 38
3.3.1. Wypalenie zawodowe u kadry kierowniczej. 38
3.3.2. Koncepcje syndromu wypalenia się zawodowego (Ch. Maslach). 45
3.3.3. Koncepcja wypalenia się zawodowego R. Golembiowskiego 48
3.3.4. Model wypalenia się zawodowego C. Noworola i T. Marka. 50
3.3.5. Koncepcja skutków wypalenia się zawodowego J. Howarda, D. Cunninghama i P. Rechnitzera 51
II. CZĘŚĆ EMPIRYCZNA 53
1. Cel i  pytania badawcze 54
2. Charakterystyka badanej grupy 56
3. Wyniki badań. 58
4. Analiza i interpretacja wyników badań 62
WNIOSKI 70
BIBLIOGRAFIA 71
STRESZCZENIE 73