Stres- jego wpływ na jakość i efektywność wykonywanej pracy na podstawie firmy X

Wstęp 3

Rozdział I. Stres i jego istota 5
1. Pojęcie stresu i jego rodzaje 5
1.1. Stres biologiczny 5
1.2. Stres psychologiczny 6
1.3. Eustres 8
1.4. Dystres 8
2. Koncepcje źródeł stresu 9
2.1. Koncepcja werońska 9
2.2. Koncepcja ekonomiczna 13
2.3. Koncepcja chronopsychologiczna 16
2.4. Koncepcja psychosomatyczna 22
2.5. Koncepcja rewalidacyjna 24
3. Osobowość a podatność na stres 29

Rozdział II. Efektywność wykonywanej pracy a stres 31
2.1. Pojęcie efektywności 31
2.2. Stres a praca zawodowa 34
2.3. Skala najbardziej stresujących zawodów 38
2.4. Sposoby radzenia sobie z stresem w miejscu pracy 39
2.5. Budowanie kontaktu i porozumienia w miejscu pracy 43
2.6. Radzenie sobie z presją i manipulacją w miejscu pracy 46
2.7. Negocjacje nastawione na współprace w miejscu pracy 48

Rozdział III. Stres – jego wpływ na jakość i efektywność pracy- analiza badań 51
3.1. Cel badań i pytania badawcze 51
3.2. Metoda badań, procedura badawcza 52
3.3. Charakterystyka grupy badawczej 57
3.4. Analiza badań 59
3.5. Wnioski 69
Zakończenie 74

Bibliografia 76
Spis tabel 79
Spis rysunków 80
Spis wykresów 81
Aneks 82