Strategia zarządzania nieruchomością komercyjną jako integralna część procesu zarządzania

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ 1  TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 6
1.1. Definicja i proces zarządzania 6
1.2. Definicja i rodzaje nieruchomości 10
1.3. Specyfika nieruchomości jako dobra ekonomicznego 13
1.4. Pojęcie i istota zarządzania nieruchomościami 17
1.5. Strategie zarządzania nieruchomościami 21
ROZDZIAŁ 2  PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 28
2.1. Pojęcie zarządu w świetle prawa 28
2.2. Definicja prawna zarządzania nieruchomościami 31
2.3. Definicja prawna zarządcy 33
ROZDZIAŁ 3  STRATEGIA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ KOMERCYJNĄ POŁOŻONĄ W CENTRUM WARSZAWY 36
3.1. Plan zarządzania nieruchomością jako instrument zarządzania strategicznego 36
3.2. Cele opracowania planu zarządzania nieruchomością komercyjną położoną w centrum Warszawy i oczekiwania właściciela 38
3.3. Podstawowe informacje o nieruchomości 40
3.3.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela (przedmiot, podmiot i obciążenia) 40
3.3.2. Lokalizacja ogólna ? przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 41
3.3.3. Lokalizacja szczegółowa 43
3.3.4. Opis i stan techniczny budynków i budowli 45
3.3.5. Charakterystyka nieruchomości (dane techniczne i formalne) 48
3.3.6. Zawartość dokumentacji technicznej 49
3.3.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości 50
3.3.8. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 50
3.3.9. Podsumowanie i wnioski 52
3.4. Analiza rynku nieruchomości 52
3.4.1. Określenie zasięgu rynku 52
3.4.2. Klienci- potrzeby, preferencje i upodobania 56
3.4.3. Konkurencyjne nieruchomości 59
3.4.4. Analiza porównywalnych nieruchomości 62
3.4.5. Podsumowanie i wnioski 67
3.5. Bieżąca analiza finansowa 70
3.5.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łącznych 70
3.5.2. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów 72
3.5.3. Potencjalne źródło finansowania 72
3.5.4. Określenie wartości nieruchomości 72
3.5.5. Podsumowanie i wnioski 76
3.6. Analiza strategiczna 76
3.6.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 76
3.6.2. Określenie wariantów postępowania 80
3.7. Ocena wariantów postępowania 82
3.7.1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów 82
3.7.2. Wskazanie wariantu optymalnego 85
3.8. Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń 86
Podsumowanie i wnioski końcowe 88
Bibliografia 90