Strategia rozwoju miasta na przykładzie Kołobrzegu

Wstęp 2

Rozdział I. Polityka rozwoju regionalnego w Polsce w aspekcie globalizacji 4
1.1. Modele polityki regionalnej w Polsce 4
1.2. Możliwości kształtowania polityki wewnątrzregionalnej 9
1.3. Polska polityka regionalna w aspekcie globalizacji 15
1.4. Kreacja i instrumentacja strategii rozwoju regionalnego 21

Rozdział II. Finansowanie polityki regionalnej i lokalnej 25
2.1. Finansowanie samorządów w Polsce 25
2.2. Kontrola gospodarki finansowej samorządu terytorialnego 33
2.3. Finansowanie polityk wspierania rozwoju regionalnego 38
2.3.1. Kontrakt wojewódzki 38
2.3.2. Fundusze strukturalne 41
2.4. Współpraca transgraniczna 42

Rozdział III. Strategia rozwoju miasta Kołobrzegu 45
4.1. Położenie i historia 45
4.2. Wizja i Misja Miasta 48
4.3. Analiza SWOT 50
4.4. Strategia Miasta 54
4.4.1. Cele Strategiczne 54
4.4.2. Priorytety 56
4.4.3. Polityki Branżowe 58
4.4.4. Zarządzanie 58

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel i fotografii 68