Strategia rozwoju firmy na przykładzie przedsiębiorstwa Poczta Polska

Wstęp 3
1. Istota i funkcje strategii firmy 5
1.1. Pojęcie i rola strategii firmy 5
1.2. Cechy dobrej strategii 9
1.3. Procedura formułowania strategii firmy 15
1.4. Metoda analizy strategicznej 21
1.4.1. Analiza makrootoczenia 22
1.4.2. Analiza otoczenia konkurencyjnego 24
1.4.3. Metoda analizy wewnętrznej 29
1.5. Rodzaje strategii 30
1.5.1. Podstawowe strategie rozwoju firmy 30
1.5.2. Strategia koncentracji 33
1.6 Problemy wdrażania strategii 34
1.6.1. Prymat wyrazistych priorytetów nad kompleksowością 35
1.6.2. Prymat rozwoju strategii nad jej stabilnością 36
2. Ocena stanu badanego przedsiębiorstwa – Poczty Polskiej 38
2.1. Charakterystyka firmy 38
2.2. Struktura organizacyjna i zarządzanie 40
2.3. Sprzedaż i marketing 45
2.4. Majątek trwały 47
2.5. Zatrudnienie 48
2.6. Sytuacja ekonomiczna 49
3. Analiza otoczenia 51
3.1. Analiza makrootoczenia 51
3.2. Analiza rynku 57
1.3. Analiza konkurencji 63
1.4. Mocne i słabe strony Poczty Polskiej – podsumowanie 68
4. Strategia rozwoju Poczty Polskiej do 2007 r. 72
4.1. Analiza SWOT 72
4.2. Misja i wizja rozwoju 75
4.3. Cele i strategia do 2007 r. 76
4.4. Strategia ogólna 78
4.5.Strategia funkcjonalna 80
4.5.1. Strategia produkcji 80
4.5.2. Strategia marketingu 84
4.5.3. Strategia kadrowa 86
4.5.4. Strategia inwestycyjna 87
4.5.5. Strategia finansowa 88
Zakończenie 91
Bibliografia 92
Spis tabel i rysunków 94