Strategia rozwoju działalności handlowej w Poczcie Polskiej

1. Wstęp 4
1.1. Przedmiot pracy 4
1.2. Cel pracy 5
1.3. Zakres pracy 5
2. Poczta Polska jako organizacja w strukturze gospodarczej Kraju 7
2.1. Podstawa prawna działalności 7
2.2. Charakterystyka przedsiębiorstwa 8
2.2.1. Zasady funkcjonowania rynku usług pocztowych w Polsce 8
2.2.2. Sieć usługowa 9
2.3. Struktura przedsiębiorstwa 10
2.4. System przewozu poczty 13
2.5. Współpraca międzynarodowa 14
2.6. Struktura zarządzania 16
2.7. Zatrudnienie 17
3. Istota, rodzaje i metody formułowania strategii marketingowych 18
3.1. Istota i pojęcie strategii 18
3.2. Analiza strategiczna – metody 24
3.3. Planowanie strategiczne 32
3.3.1. Misja przedsiębiorstwa 33
3.3.2. Tworzenie strategicznych jednostek biznesu 35
3.3.3. Rozdział środków między SJB 36
3.3.4. Planowanie nowego biznesu 37
3.4. Klasyfikacja i rodzaje strategii marketingowych 39
4. Ogniwa handlu detalicznego i sposoby konkurowania 44
4.1. Kanały dystrybucji dóbr konsumpcyjnych 44
4.2. Rodzaje strategii dystrybucji 48
4.3. Handel detaliczny 51
4.4. Sposoby konkurowania w handlu detalicznym 55
4.5. Cenowe środki konkurencji 56
4.6. Pozacenowe środki konkurencji 59
5. Analiza dotychczasowej działalności handlowej Poczty Polskiej 74
5.1. Uwagi wprowadzające 74
5.2. Zawartość sprawozdań 75
5.2.1. Wnioski. Polityka zakupów 84
5.2.2. Wnioski. Wolumen sprzedaży (szerokość oferty i nasycenie sieci) 85
5.2.3. Wnioski. Polityka marketingowa 86
5.3. Wnioski 87
6. Propozycje możliwych strategii działalności handlowej  Poczty Polskiej 89
6.1. Wariant pierwszy – koordynacja działalności handlowej w ramach Centralnego Zarządu Poczty Polskiej 89
6.2. Wariant drugi – powołanie przez Pocztę Polską nowego podmiotu gospodarczego 91
6.3. Podsumowanie wariantów zakładających powołanie nowego podmiotu gospodarczego 97
6.4. Oszacowanie prawdopodobnych wyników działalności handlowej Poczty Polskiej 99
7. Podsumowanie 102
Spis rysunków 104
Spis tabel 105
Literatura 106