Prace dyplomowe z kierunku: Stosunki międzynarodowe

prace z zakresu stosunków międzynarodowych

Stosunki polsko-niemieckie

Wstęp 2
Rozdział 1. Problem niemiecki w końcowej fazie wojny 4
1.1. Konferencja w Moskwie 5
1.2. Konferencja w Jałcie 11
1.3. Konferencja w Poczdamie 28
1.4. Polska wobec niemieckiego sąsiada 1944 ? 1949 35
Rozdział 2. Stanowisko Polski wobec powstania dwóch państw niemieckich 46
2.1. Polska wobec powstania Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec 46
2.2. Stosunki między Polską i Niemiecką Republiką Demokratyczną w latach 1955-1961 57
2.3. Początek dialogu między Polską i Republiką Federalną Niemiec 61
Rozdział 3. Ku normalizacji 68
3.1. Stosunki Polska – Niemiecka Republika Demokratyczna po 13 sierpnia 1961 roku 68
3.2. Stosunki Polska – Republika Federalna Niemiec w latach 1962- 1969 71
3.3. Podpisanie układu Polska – Republika Federalna Niemiec 82
Zakończenie 88
Bibliografia 90

Polityka zagraniczna USA w okresie postzimnowojenym

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1: Zmiana paradygmatu bezpieczeństwa 5
1.1. Sytuacja po rozpadzie Związku Radzieckiego 5
1.2. Identyfikacja polityczna na arenie międzynarodowej 8
ROZDZIAŁ 2: Kształtowanie nowej polityki wobec Rosji 23
2.1. Stosunki Stanów Zjednoczonych z Rosją 23
2.2. Doktryna ?strategicznego partnerstwa? 27
2.3. Układ START II 34
ROZDZIAŁ 3: Widzenie Europy i NATO 38
3.1. Zmiana roli polityki Niemiec 52
3.2. Polityka Francji 58
3.3. Polityka Wielkiej Brytanii 63
ROZDZIAŁ 4: Idee i cele polityki i jej zagrożenia 68
4.1. Idea demokratyzacji 68
4.2. Podejście do bezpieczeństwa, praw człowieka i terroryzmu 74
4.3. Założenia strategii NATO, w tym USA 79
ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 86