Stosunek nauczyciela i ucznia do kar i nagród

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. SYSTEM KAR I NAGRÓD W WYCHOWANIU I NAUCZANIU
1. Istota kary
1.1. Historyczny i społeczny kontekst kary
1.2. Funkcje kary
1.3. Rodzaje i cele stosowania kar
2. Istota nagrody
2.1. Pojęcie nagrody
2.2. Rodzaje nagród
3. Kary i nagrody w szerokim znaczeniu
4. Nagrody i kary w systemach wychowawczych

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
1. Przedmiot i cel badań
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Metody i techniki badań
4. Teren i organizacja badań
5. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ III. STOSUNEK NAUCZYCIELI I UCZNIÓW DO KAR I NAGRÓD W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
1. Stosunek nauczycieli do kar i nagród
2. Stosunek uczniów do kar i nagród
3. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Głównym przedmiotem moich badań jest opinia nauczycieli i uczniów wobec stosowania kar i nagród w wychowaniu.

Natomiast cel badania jest to przewidywalny, oczekiwany stan rzeczy, jaki powinien zostać osiągnięty, po przeprowadzeniu badań i opracowaniu ich wyników. Cel badań powinien cechować się konkretnością, jasnością i realnością.

Celem jest określenie zróżnicowania kar i nagród, sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dzieci na badanym terenie, przedstawienie aktualnego doboru metod do każdego dziecka indywidualnie oraz charakterystyka badanej grupy.