Status uchodźcy – cudzoziemca w Polsce i Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Miejsce cudzoziemca i uchodźcy w ustawodawstwie europejskim 4
1.1. Konwencja Genewska jako uniwersalny, międzynarodowy zbiór praw i obowiązków 4
1.1.1. Klauzule wykluczające 10
1.2. Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 roku oraz 2005/85/WE z dnia 01 grudnia 2005 roku 14
1.3. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 19
1.4. Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu 21
1.4.1. Europejskie Porozumienie w Sprawie Zniesienia Wiz dla Uchodźców, Strasburg 1959 21
1.4.2. Europejskie porozumienie o Przekazywaniu odpowiedzialności za Uchodźców, Strasburg 1980 23

Rozdział II. Problematyka praw cudzoziemców w prawie polskim 25
2.1. Definicja cudzoziemca 25
2.2. Statusy prawne cudzoziemców oraz wynikające z nich prawa i obowiązki 26
2.2.1. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony 26
2.2.2. Zezwolenie na osiedlenie 31
2.2.3. Pobyt tolerowany 32
2.3. Ograniczenia praw 35

Rozdział III. Polityka azylowa w Polsce 44
3.1. Katalog praw i wolności uchodźcy 44
3.1.1. Definicja uchodźcy 44
3.1.2. Nadanie statusu uchodźcy 47
3.1.3. Zasada non refoulement 51
3.2. Instytucje do spraw uchodźców w Polsce 55

Rozdział IV. Prawa cudzoziemca i uchodźcy, a prawa obywatela 66
4.1. Wybrane prawa cudzoziemca i uchodźcy 66
4.2. Wybrane prawa obywatela UE 71
4.3. Wnioski 82

Zakończenie 84

Bibliografia 87