Środowiskowy Dom Samopomocy jako placówka pomagająca osobom niepełnosprawnym

Wstęp    2

Rozdział I. Niepełnosprawni    3
1.1. Niepełnosprawność – różne ujęcia problemu    3
1.2. Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie    7
1.3. Sytuacja niepełnosprawnych w Polsce    12

Rozdział II. Formy oraz metody wspomagania osób niepełnosprawnych    16
2.1. Pomoc instytucji rządowych    16
2.2. Rozwiązania o charakterze prawnym    18

Rozdział III. Środowiskowy Dom Samopomocy jako placówka pomagająca osobom niepełnosprawnym    22
3.1. Działalność Domu Samopomocy w Mławie.    22
3.2. Niepełnosprawni i formy pomocy analiza działalności Domu Samopomocy w Mławie    26

Zakończenie    33
Bibliografia    34
Spis tabel    36

Wstęp

Niepełnosprawność jest często nie tylko pewnym stanem, ale także procesem posiadającym swoistą dynamikę postępowania. Postrzegamy go szczególnie, gdy dwie osoby o takim samym stopniu zaawansowania choroby lub dysfunkcji, znacznie różnią się sposobem zachowania w społecznym funkcjonowaniu. Uważają, iż mają zróżnicowane możliwości podejmowania rozmaitych zadań i ról związanych z życiem zawodowo-edukacyjnym, rodzinnym, w codziennych kontaktach oraz relacjach z innymi ludźmi w wypełnianiu czasu wolnego.

O możliwościach samorealizacji niepełnosprawnych decydować będą postawy społeczne najbliższego otoczenia i relacje członków społeczności zwiększające poczucie przynależności i bezpieczeństwa we wspólnocie ludzkiej. Istotną funkcję pełni postawa wobec własnej niepełnosprawności oraz sposoby pokonywania ograniczeń.

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jako placówki pomagającej osobom niepełnosprawnym na terenie Mławy.

Praca składa się z trzech rozdziałów, z których dwa pierwsze stanowią teoretyczną podbudowę do dalszych rozważań.

W rozdziale pierwszym przedstawiono pojęcie niepełnosprawności z uwzględnieniem jej rodzajów. Omówiono miejsce i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Scharakteryzowano sytuację niepełnosprawnych w Polsce i innych wybranych krajach.

Rozdział drugi poświęcony został formom oraz metodom wspomagania osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Scharakteryzowano pomoc instytucji rządowych oraz działania organizacji i instytucji pozarządowych w kontekście obowiązujących rozwiązań prawnych.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz obwiązujące akty prawne dotyczące analizowanej tematyki. W pracy wykorzystano wyniki badań własnych oraz dokumenty dotyczące pomocy niepełnosprawnym w analizowanej placówce.