Sprawozdawczość jako podstawowe źródło informacji finansowej o przedsiębiorstwie

Wstęp 2

Rozdział I. Sprawozdawczość finansowa 4
1.1. Istota, funkcje cele sprawozdań finansowych 4
1.2. Ewidencja jako źródło danych do sprawozdawczości 11
1.3. Uregulowania prawne sprawozdawczości (ustawa o rachunkowości, MSR) 17

Rozdział II. Elementy sprawozdania finansowego 24
2.1.Pojęcie, istota, funkcje, rodzaje bilansów 24
2.2.Rachunek zysków i strat 30
2.3 Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego 37
2.4 Analiza rocznych sprawozdań finansowych 40

Rozdział III. Charakterystyka Muzeum Narodowego we Wrocławiu 45
3.1. Misja, cele i zadania Muzeum Narodowego we Wrocławiu 45
3.2. Ewidencja i sprawozdawczość finansowa w Muzeum 49
3.3. Analiza bilansu jednostki 55

Załączniki 62
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 70