Sprawozdawczość budżetowa jednostki budżetowej

Wstęp 2
Rozdział I. Sprawozdawczość budżetowa 4
1.1. Pojęcie sprawozdawczości budżetowej 4
1.2. Zakres i obowiązek sprawozdawczości budżetowej 7
1.3. Obowiązujące rozdaje sprawozdań i ich wzory 9
1.4. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań 27
Rozdział II. Sprawozdawczość budżetowa z zakresu budżetu państwa 29
2.1. Rodzaje sprawozdań 29
2.2. Zasady sporządzania poszczególnych sprawozdań 31
2.3. Terminy przekazywania sprawozdań 46
Rozdział 3. Sprawozdawczość budżetowa w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach 56
3.1. Rodzaje sprawozdań sporządzanych w jednostce 56
3.1.1. Sprawozdanie o stanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych 59
3.1.2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 61
3.1.3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa 62
1.1.4. Sprawozdanie o stanie należności 63
1.1.5. Sprawozdanie o stanie zobowiązań 66
3.1.6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków specjalnych 67
3.1.7. Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 69
Zakończenie 72
Literatura 73
Spis tabel 75