Sposoby przeciwdziałania bezrobociu

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. BEZROBOCIE I JEGO STRUKTURA 4
1.1.Pojęcie bezrobocia 4
1.2. Rodzaje bezrobocia 11
1.3. Przyczyny bezrobocia 15

ROZDZIAŁ 2. DEMOGRAFIA POWIATU ŻARSKIEGO 22
2.1. Liczba i rozmieszczenie ludności 22
2.2. Struktura bezrobotnych 27
2.3. Zasady funkcjonowania rynku pracy 29

ROZDZIAŁ 3. AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 33
3.1. Pośrednictwo pracy 36
3.2. Szkolenie i przekwalifikowania 37
3.3. Poradnictwo i informacja zawodowa 40
3.4. Nie finansowane z funduszu pracy 41

WNIOSKI 43
BIBLIOGRAFIA 49
SPIS RYSUNKÓW 52
SPIS TABEL 53