Spółka Jawna Handlową spółką osobową

Wykaz skrótów 3
Wprowadzenie 5
Rozdział 1 Pojęcie i status prawny spółki jawnej 8
1.1. Charakterystyka ogólna spółki jawnej 8
1.2. Status prawny spółki 11
1.3. Zastosowanie spółki jawnej 14
Rozdział 2 Powstanie spółki jawnej 17
2.1. Wspólnicy. 17
2.2. Umowa założycielska 19
2.2.1. Forma umowy spółki jawnej 19
2.2.2. Treść umowy spółki jawnej 20
2.2.3 Zmiana umowy spółki jawnej 22
2.3. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego 22
2.4. Zmiana składu osobowego spółki jawnej 23
2.5. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną 24
Rozdział 3 Majątek spółki jawnej 28
3.1. Struktura i nienaruszalność majątku spółki jawnej 28
3.2. Wniesienie wkładu do spółki przez wspólnika 29
3.3. Udział kapitałowy wspólników spółki jawnej 31
Rozdział 4 Prawa i obowiązki wspólników 34
4.1. Słowo wstępne 34
4.2. Prawa i obowiązki o charakterze majątkowym. 35
4.2.1 Prawo do uczestnictwa w zysku 35
4.2.2 Prawo do odsetek od udziału kapitałowego 38
4.2.3 Prawo do udziału w majątku spółki w razie jej rozwiązania 39
4.2.4 Prawo do udziału w majątku spółki w razie jej likwidacji 40
4.3. Prawa i obowiązki o charakterze korporacyjnym. 41
4.3.1 Prowadzenie spraw spółki 41
4.3.2 Prawo do reprezentacji spółki 43
4.3.3 Zasięganie informacji o majątku spółki i przeglądanie ksiąg 44
4.3.4 Prawo wypowiedzenia umowy spółki 44
4.3.5 Prawo żądania rozwiązania spółki przez sąd 45
Rozdział 5 Odpowiedzialność za zobowiązania spółki 47
5.1 Odpowiedzialność spółki i wspólników względem osób trzecich 47
5.2 Uprawnienia wierzyciela osobistego wspólnika 49
Rozdział 6 Rozwiązanie spółki jawnej 51
6.1 Przyczyny rozwiązania spółki jawnej 51
6.1.1 Przyczyny przewidziane w umowie spółki. 52
6.1.2 Jednomyślna uchwała wszystkich wspólników 54
6.1.3 Ogłoszenie upadłości spółki 55
6.1.4 Śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości 56
6.1.5 Wypowiedzenie umowy przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika 59
6.1.6 Prawomocne rozwiązanie sądu 60
6.2 Skutki prawne rozwiązania spółki jawnej. 61
6.3 Postępowanie likwidacyjne. 62
Zakończenie 71
Bibliografia 73