Społeczeństwo obywatelskie w Polsce

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 6
1.1. Istota społeczeństwa obywatelskiego 6
1.2. Geneza i powstanie społeczeństwa obywatelskiego 14
1.3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 21

ROZDZIAŁ 2. WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 27
2.1. Społeczeństwo obywatelskie a społeczności lokalne 27
2.2. Aktywność i kreatywność obywateli jako podstawy demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego 34
2.3. Społeczeństwo obywatelskie w III Rzeczypospolitej 40
2.4. Wolność i prawo jako cechy fundamentalne koncepcji społeczeństwa obywatelskiego 49

ROZDZIAŁ 3. PRZEJAWY AKTYWNOŚCI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 55
3.1. Aktywność społeczna współczesnego społeczeństwa 55
3.2. Zaangażowanie społeczeństwa w sprawy społeczności lokalnych 60
3.3. Aktywność gospodarcza społeczeństwa obywatelskiego 66
3.4. Funkcjonowanie zasady pomocniczości we współczesnym
społeczeństwie 71
3.5. Aktywność polityczna i religijna 75

ROZDZIAŁ 4. PRACA SPOŁECZNA JAKO GŁÓWNE ZAŁOŻENIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 79
4.1. Gotowość społeczeństwa do współpracy w różnych dziedzinach 79
4.2. Zaufanie w sferze prywatnej i społecznej 83
4.3. Aktywność społeczna Polaków w organizacjach obywatelskich 88

ZAKOŃCZENIE 93
BIBLIOGRAFIA 95
SPIS RYSUNKÓW 100
SPIS TABEL 101