Spedycyjna obsługa klienta w transporcie międzynarodowym

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ZNACZENIE PROCESÓW TRANSPORTOWYCH 5
1. Definicja transportu i usługi transportowej 5
2. Społeczne i gospodarcze potrzeby transportowe 10
2.1. Źródła powstawania potrzeb transportowych 10
2.2. Funkcje transportu 13
3. Znaczenie transportu w międzynarodowych stosunkach gospodarczych 16
4. Tendencje dostosowawcze w transporcie międzynarodowym 19

ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE PROCESEM TRANSPORTOWYM W OBROTACH MIĘDZYNARODOWYCH 25
1. Charakterystyka procesu transportowego 25
2. Miejsce, rola i funkcja spedycji 31
3. Warunki funkcjonowania firmy spedycyjnej 37
3.1. Koszty i ceny 37
3.2. Przychody i płaszczyzny działalności 40
4. Regulacje prawne działalności spedycyjnej 41

ROZDZIAŁ III. PRZEBIEG I DOKUMENTACJA SPEDYCJI 45
1. Przebieg procesu spedycji 45
1.1. Eksport 45
1.2. Import 49
2. Dokumentacja procesu spedycyjnego 51
3. Znaczenie formuł handlowych 56
4. Gestie transportowe 60

ROZDZIAŁ IV. OBSŁUGA KLIENTA W SPEDYCJI 64
1. Definicja obsługi klienta 64
2. Elementy obsługi klienta 68
3. Kształtowanie oferty handlowej 73
4. Obsługa klienta a funkcjonowanie sektora spedycji 77

ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 89