Specyfika rekrutacji branży kamieniarskiej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW 4
1. Istota i elementy składowe doboru pracowników 4
2. Rekrutacja pracowników z zewnętrznego rynku pracy 6
2.1. Klasyfikacja form rekrutacji 6
2.2. Charakterystyka wybranych form rekrutacji zewnętrznej pracowników 8
2.3. Efektywność rekrutacji 11
3. Dobór wewnętrzny pracowników 13
3.1. Formy doboru wewnętrznego pracowników 13
3.2. Korzyści i koszty awansów i transferów 15
3.3. Planowanie karier 17

ROZDZIAŁ II. PROCEDURY I NARZĘDZIA SELEKCJI 21
1. Kryteria selekcyjne 21
2. Dokumenty aplikacyjne 24
3. Referencje 25
4. Wywiad 26
5. Testy 28
6. Efektywność selekcji 34

ROZDZIAŁ III. REKRUTACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE „KOMINKI” 39
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 39
2. Strategia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi w firmie 43
3. Proces doboru i adaptacji nowych pracowników 46
4. Wnioski 55

ZAKOŃCZENIE 60
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL 65
SPIS RYSUNKÓW 66