Selekcja kandydatów do pracy na przykładzie firmy X

Wstęp 3

Rozdział I. Selekcja – istota, znaczenie 5
1.1. Sposób prowadzenia selekcji w zależności od przyjętego modelu 5
1.1.1. Model sita, czyli orientacja miękka 5
1.1.2. Kapitał ludzki, czyli orientacja miękka 6
1.2. Metody procesu selekcji 8
1.2.1. Analiza dokumentów aplikacyjnych 8
1.2.2. Rozmowa kwalifikacyjna (interview) 10
1.2.3. Referencje 13
1.2.4. Testy stosowane w procesie selekcji kandydatów do pracy 14
1.2.5. Metoda Assessment Centre 15
1.2.6. Zatrudnienie wybranego kandydata 18

Rozdział II. Charakterystyka firmy 21
2.1. Ogólne informacje 21
2.2. Struktura organizacyjna firmy X. 27

Rozdział III. Analiza procesu selekcji w firmie X 28
3.1. Proces selekcji w firmie X 28
3.2. Ocena obecnego procesu selekcji w firmie X 38
3.3. Propozycje zmian i usprawnień 39

Zakończenie 46
Wykaz literatury 48
Spis tabel 49
Załączniki do rozdziału III. 50
Załącznik Nr 1 50
Załącznik Nr 2 52