Sekurytyzacja aktywów bankowych

Wstęp 4

Rozdział 1. Istota sekurytyzacji 6
1.1. Pojecie i definicja sekurytyzacji 6
1.2. Aktywa podlegające sekurytyzacji 14
1.3. Podmioty procesu sekurytyzacji i jego przebieg 18
1.4. Cele i skutki sekurytyzacji 23
1.5. Instrumenty finansowe powstałe w procesie sekurytyzacji 25

Rozdział 2. Skala zaawansowania sekurytyzacji na rynkach międzynarodowych 28
2.1. Historia sekurytyzacji na świecie 28
2.2. Rozwój sekurytyzacji w krajach Unii Europejskiej 30
2.3. Regulacje sekuryzytacyjne w poszczególnych krajach Unii Europejskiej 35
2.3.1. Wielka Brytania 36
2.3.2. Holandia 37
2.3.3. Hiszpania 39
2.3.4. Francja 40

Rozdział 3. Skala zaawansowania sekurytyzacji w Polsce 44
3.1. Sekurytyzacja w Polsce na przykładzie sekurytyzacji wierzytelności
bankowych 44
3.2. Sekurytyzacja a zmiany na rynku 51
3.3. Ocena ogólna sekurytyzacji w Polsce 61

Rozdział IV. Bariery i perspektywy rozwoju procesu sekurytyzacji w Polsce 64
4.1. Bariery rozwoju sekurytyzacji w Polsce 64
4.1.1. Bariery podatkowe 64
4.1.2. Bariery związane z przeniesieniem wierzytelności 65
4.1.3. Prawne aspekty tworzenia SPV 67
4.1.4. Brak specjalistycznych firm 68
4.1.5. Próg opłacalności 68
4.1.6. Podejście nadzoru bankowego 69
4.1.7. Nowa Umowa Kapitałowa i możliwości jej wpływu na rynek
sekurytyzacji 70
4.1.8. Nowelizacja ustawy o obligacjach a możliwości sekurytyzacji 73
4.1.9. Ustawa o funduszach inwestycyjnych – fundusz sekurytyzacyjny 75
4.1.10. Projekt ustawy o sekurytyzacji 78
4.2. Perspektywy sekurytyzacji w Polsce 80

Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis rysunków, tabel i wykresów 88