Samorząd terytorialny RP i jego funkcje prawotwórcze

Wstęp 2

Rozdział I. Istota samorządu lokalnego 3
1.1. Definicja władz publicznych 3
1.2. Samorząd terytorialny w systemie politycznym państwa 7
1.3. Zasady centralizacji i decentralizacji 14
1.4. Istota samorządu terytorialnego 19

Rozdział II. Organizacja samorządu lokalnego w Polsce 26
2.1. Zarys struktury terytorialnej samorządu 26
2.2. Organizacja gminy 33
2.3. Organizacja powiatu 38
2.4. Organizacja województwa 42

Rozdział III. Zadania samorządu terytorialnego. Zadania własne a zadania zlecone 47
3.1. Kompetencje gminy 47
3.2. Kompetencje powiatu 50
3.3. Kompetencje samorządu województwa 61
3.4. Praktyczne formy realizacji zadań 68

Rozdział IV. Akty prawne stanowione przez organy samorządu terytorialnego 72
4.1. Kompetencje terenowych organów publicznych do stanowienia prawa miejscowego 72
4.2. Rodzaje i zakres obowiązywania prawa miejscowego 76
4.3. Procedura stanowienia 80
4.4. Rola prawa miejscowego 83

Zakończenie 87

Bibliografia 92