Samorząd lokalny w Polsce – zadania własne a zadania zlecone

Wstęp 2

Rozdział I. Istota samorządu lokalnego 4
1.1. Samorząd terytorialny w systemie politycznym państwa 4
1.2. Zasady centralizacji i decentralizacji 6
1.3. Istota samorządu terytorialnego 9

Rozdział II. Organizacja samorządu lokalnego w Polsce 12
2.1. Zarys struktury terytorialnej samorządu 12
2.2. Organizacja gminy 15
2.3. Organizacja powiatu 19
2.4. Organizacja województwa 20

Rozdział III. Zadania samorządu terytorialnego. Zadania własne a zadania zlecone 23
3.1 Kompetencje gminy 23
3.2 Kompetencje powiatu 27
3.3 Kompetencje samorządu województwa 32
3.4 Praktyczne formy realizacji zadań 36

Zakończenie 43
Bibliografia 45
Spis rysunków 48