Ryzyko operacyjne w działalności banku

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawowe zagadnienia związane z ryzykiem operacyjnym 4
1.1. Definicja ryzyka operacyjnego 4
1.2. Rodzaje ryzyka operacyjnego 9
1.3. Matematyczne ujęcie pojęcia ryzyka operacyjnego 15
1.4. Ryzyko operacyjne a inne ryzyka występujące w banku 19

Rozdział II. Ryzyko operacyjne w regulacjach nadzorczych 24
2.1. Rekomendacje Komisji Nadzoru Bankowego 24
2.2. Nowa Umowa Kapitałowa oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 28
2.3. Uchwały Komisji Nadzoru Bankowego 33
2.4. Instrumenty zarządzania i ograniczania ryzyka operacyjnego 40

Rozdział. III. System zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku 45
3.1. Struktura zarządzania ryzykiem operacyjnym 45
3.2. Systemowe zarządzanie ryzykiem operacyjnym 48
3.3. Bieżące zarządzanie ryzykiem operacyjnym 52
3.4. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym 56

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków i tabel 68