Ryzyko kredytowe w działalności banku na przykładzie ING Banku Śląskiego

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI BANKU. 4
1. POJĘCIE I ISTOTA RYZYKA BANKOWEGO. 4
1.1. Ryzyko  strategiczne. 6
1.2. Ryzyko  operacyjne. 6
1.3. Najważniejsze rodzaje ryzyka bankowego z uwzględnieniem ryzyka kredytowego. 8
2. METODY OGRANICZANIA  RYZYKA BANKOWEGO. 19
3. INSTRUMENTY  SŁUŻĄCE  ZMNIEJSZANIU  RYZYKA  BANKOWEGO. 23
3.1. Future. 23
3.2. Swap. 24
3.3. Option. 25
3.4. Forward Rate Agreement (FRA). 26

ROZDZIAŁ 2. RYZYKO KREDYTOWE I SPOSOBY JEGO OGRANICZANIA. 30
1. RODZAJE KREDYTÓW. 30
2. ISTOTA I RODZAJE RYZYKA KREDYTOWEGO 33
3. ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM DLA POJEDYNCZEGO KREDYTU. 41
3.1. Czynniki wywołujące ryzyko kredytowe. 42
3.2. Matryca  ryzyka 47
3.3. Obszary zarządzania ryzykiem kredytowym. 48
4. MINIMALIZACJA  RYZYKA  KREDYTOWEGO 51
4.1. Instrumenty  zmniejszania  ryzyka  kredytowego 52
4.2. Pojęcie i rola zabezpieczenia zwrotności kredytu. 55
4.3. Zabezpieczenie zwrotności kredytów oraz polityka limitów jako element ograniczający ryzyko. 57

ROZDZIAŁ 3. MONITORING KREDYTOWY JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM. 68
1. POJĘCIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM. 68
2. POJĘCIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ. 76
3. POTRZEBA BADANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ 78
4. ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA ? KRYTERIUM UDZIELANIA KREDYTU BANKOWEGO W PRZYPADKU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. 80
5. SPRAWDZANIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ PO UDZIELENIU KREDYTU. 93
6. MONITOROWANIE KREDYTÓW. 96
7. MONITOROWANIE KREDYTOBIORCÓW. 98
8. REKOMENDACJA  TRANSAKCJI  KREDYTOWEJ 103

ROZDZIAŁ 4. EMPIRYCZNA OCENA  FUNKCJONOWANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM NA PRZYKŁADZIE ING BANK ŚLĄSKI S.A. CBK  ŁÓDŹ. 114
1. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI  BANKU. 114
2. OFERTA  PORTFELA  KREDYTOWEGO. 117
3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM I FINANSOWYM W BANKU ŚLĄSKIM S.A. 134
4. PROCEDURA  UDZIELANIA  KREDYTU  W  RACHUNKU  BIEŻĄCYM. 137
5. OPIS PRZYPADKU I 146
5.1. Charakterystyka kredytobiorcy. 146
5.2. Wysokość i przeznaczenie kredytu. 149
5.3. Ocena zdolności kredytowej badanego podmiotu. 150
5.4. Warunki udzielonego kredytu ? opinia komitetu kredytowego. 154
6. OPIS  PRZYPADKU  II 155

ZAKOŃCZENIE 158
BIBLIOGRAFIA 159
ZAŁĄCZNIKI 162