Ryzyko bankowe w działalności banku

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i klasyfikacja ryzyka kredytowego 4
1.1. Pojęcie banku i jego działalność 4
1.2. Definicja ryzyka bankowego 7
1.3. Czynniki wywołujące ryzyko bankowe 12

Rozdział II. Rodzaje ryzyka bankowego 24
2.1. Ryzyko płynności 24
2.2. Ryzyko kapitałowe 29
2.3. Ryzyko kredytowe 30
2.4. Ryzyko operacyjne 33
2.5. Ryzyko rynkowe 35
2.6. Ryzyko stopy procentowej 39
2.7. Ryzyko rozliczeniowe 41
2.8. Ryzyko prawne 41

Rozdział III. Regulacje nadzorcze w zakresie ryzyka bankowego 43
3.1. Limity koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań 43
3.2. Próg koncentracji kapitałowej 45
3.3. Całkowity wymóg kapitałowy 46
3.4. Współczynnik wypłacalności 47
3.5. Rezerwy na ryzyko związane z działalnością banków 49
3.6. Metoda wartości zagrożonej 53
3.7. Oceny agencji ratingowych 55

Rozdział IV. Regulacje wewnętrzne w zakresie ryzyka bankowego 61
4.1. Wewnętrzne limity zaangażowań 61
4.2. Ocena zdolności kredytowej 63
4.3. Zabezpieczenia prawne 69
4.4. Monitoring kredytowy 74

Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis rysunków i tabel 84

Celem pracy jest przedstawienie poszczególnych ryzyk występujących w działalności bankowej, takich jak: ryzyko walutowe, stopy procentowej, ryzyko płynności finansowej, ryzyko kredytowe, kapitałowe, operacyjne, uważane za najistotniejsze a zarazem za najgroźniejsze wszystkich ryzyk, oraz zdefiniowanie metod ograniczających te ryzyka. Mowa będzie również o nadzorze bankowym w Polsce, jego roli oraz środkach stosowanych w celu minimalizowania ryzyka bankowego, bądź też zapobieganie powstałym skutkom.