Rynek nieruchomości w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna 5
1.1. Definicja nieruchomości 5
1.2. Klasyfikacja nieruchomości 8
1.3. Specyfika nieruchomości w otoczeniu rynkowym 14
1.3.1. Cechy fizyczne 14
1.3.2. Cechy ekonomiczne 17
1.3.3. Cechy funkcjonalne nieruchomości 20
1.3.4. Cechy instytucjonalne – prawne 22

Rozdział II. Rynek nieruchomości i podmioty działające na tym rynku 27
2.1. Pojęcie i cechy rynku nieruchomości 27
2.2. Popyt i podaż 29
2.3. Czynniki stymulujące i ograniczające rynek 31
2.4. Podmioty działające na rynku nieruchomości 36

Rozdział III. Uwarunkowania rynku nieruchomości 41
3.1. Rynek nieruchomości w Polsce przed rokiem 1990 41
3.2. Rynek nieruchomości w Polsce po roku 1990 42
3.3. Rynek nieruchomości w Polsce po wstąpieniu do UE 45
3.4. Perspektywy rozwoju rynku nieruchomości w Polsce 57

Rozdział IV. Struktura rynku nieruchomości 60
4.1. Powierzchnie biurowe 60
4.2. Powierzchnie handlowe 63
4.3. Hotele 64
4.4. Garaże wielopoziomowe 65
4.5. Powierzchnie przemysłowe 67
4.6. Powierzchnie magazynowe 68
4.7. Budownictwo mieszkaniowe i apartamentowe 70

Zakończenie 73
Bibliografia 77
Spis tabel 81
Spis rysunków 82