Rozwój ruchu turystycznego w czasie organizacji Euro 2012

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POPYT TURYSTYCZNY I JEGO CECHY 5
1.1. Przesłanki rozwoju i upowszechniania się turystyki 5
1.2. Cechy popytu turystycznego 12
1.2.1. Mobilność 12
1.2.2. Kompleksowość 16
1.2.3. Elastyczność 20
1.2.4. Sezonowość i wahania czasowe 22
1.3. Aktualne trendy w turystyce 28

ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RUCH TURYSTYCZNY 35
2.1. Czynniki ekonomiczne 35
2.2. Czynniki demograficzne 41
2.3. Czynniki geograficzne 45
2.4. Czynniki prawno- polityczne 47
2.5. Turystyka przyjazdowa do Polski 48
2.6. Wpływ „Euro 2012” na rozwój polskiej turystyki 52

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 54
3.1. Przedmiot i cel badań 54
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 54
3.3. Metody i techniki badań 57
3.4. Teren i organizacja badań 59
3.5. Charakterystyka próby badawczej 63

ROZDZIAŁ IV. WPŁYW ORGANIZACJI PIŁKARSKICH MISTRZOSTW EUROPY „EURO 2012” NA ROZWÓJ RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 64
4.1. Historia organizacji piłkarskich mistrzostw Europy w kontekście analizy ruchu turystycznego 64
4.2. Analiza i interpretacja wyników badań 68
4.3. Wnioski 74

ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS TABEL 81
SPIS WYKRESÓW 82
ZAŁĄCZNIK 83