Rola, znaczenie i funkcja urzędu Prezydenta RP

Wstęp 3
Rozdział 1. Urząd Prezydenta ? rys historyczny 5
1.1. Tradycja urzędu prezydenta w Polsce 5
1.2. Systemy wyborcze do 1989 roku 13
1.2.1. Sukcesja monarchiczna 13
1.2.2. Desygnowanie przez ustępującego Prezydenta 15
1.2.3. Wybór plebiscytarny 15
1.2.4. Wybór przez niezależne kolegia 19
1.2.5. Wybór przez ciała ustawodawczo-kontrolne 22
1.3. Urząd prezydenta w konstytucji 25
1.3.1. Konstytucja marcowa 25
1.3.2. Konstytucja kwietniowa 28
1.3.3. Mała Konstytucja 32
Rozdział 2. Od Magdalenki do konstytucji 1997 r. 38
2.1. Magdalenka ? koncepcja urzędu prezydenta 38
2.2. Rozstrzygnięcie 50
2.3. Zmiany konstytucji pod kątem urzędu 58
2.4. Uprawnienia i funkcje urzędu w świetle konstytucji 62
Rozdział 3. Zasady wyboru Prezydenta 67
3.1. Zagadnienia ogólne 67
3.2. Komisje wyborcze 68
3.3. Obwody głosowania 72
3.4. Spis wyborców 73
3.5. Zgłaszanie kandydatów na Prezydenta Rzeczpospolitej 76
3.6. Karta do głosowania 81
3.7. Głosowanie 82
3.8. Ustalenie wyników głosowania 84
3.9. Ustalenie wyboru prezydenta 87
3.10. Ważność wyboru prezydenta 88
3.11. Kampania wyborcza 90
3.12. Finansowanie wyborów 94
Zakończenie 99
Bibliografia 101