Rola wychowawcy bursie

Wstęp 2

Rozdział I. Bursa jako placówka opiekuńczo-wychowawcza, sylwetka wychowawcy w świetle literatury 4
1.1. Początki opieki 4
1.2. Formy pracy opiekuńczo-wychowawczej 10
1.3. Bursa szkolna: charakterystyka, zadania i organizacja placówki 11
1.4. Opieka a wychowanie 15
1.5. Sylwetka, zadania i funkcje wychowawcy 24

Rozdział II. Metodologia badań, problemy i hipotezy 27
2.1. Problemy metodologii pedagogiki 27
2.2. Charakterystyka metody badań własnych 30
2.3. Charakterystyka technik, narzędzi zastosowanych w badaniach własnych 31
2.4. Cel, przedmiot i założenia badań własnych 33
2.5. Problemy i hipotezy badawcze 34

Rozdział III. Analiza ilościowa i jakościowa wyników badań własnych 40
3.1. Miejsce, przebieg i charakterystyka badań własnych 40
3.2. Charakterystyka ilościowa i jakościowa zgromadzonego materiału 42
3.3. Wnioski, uogólnienia i postulaty badań własnych 55
Zakończenie 57

Bibliografia 59
Spis tabel 61
Spis rysunków 62
Aneks 63