Rola umiejętnego prowadzenia negocjacji

Wstęp 3
Rozdział 1. Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. 7
1.1. Podstawowe pojęcia. 7
1.2. Cele i funkcje zarządzania przedsiębiorstwem. 9
1.3. Analiza efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. 14
1.4. Charakterystyka efektywnego zarządzania. 20
Rozdział 2. Umiejętność prowadzenia negocjacji i rokowań w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 23
2.1. Definicja negocjacji i rokowań. 23
2.2. Rodzaje negocjacji i ich specyfika. 26
2.3. Proces negocjacji. 28
2.4. Negocjacje wewnątrz firmy. 29
2.5. Negocjacje na zewnątrz firmy. 31
Rozdział 3. Badania własne. 35
3.1. Problemy i hipotezy. 35
3.2. Grupa badawcza. 39
3.3. Metody badawcze. 43
Rozdział 4. Charakterystyka biura finansowo-księgowego„Liczyk” 46
4.1. Historia firmy i zakres działania 46
4.3. Struktura zarządzania 47
4.4. Zatrudnienie 52
4.5. Udział w rynku 53
Rozdział 5. Stosowanie negocjacji w biurze finansowo-księgowym Liczyk 55
5.1. Negocjacje zewnętrzne ( z klientem) i ich wpływ na wynik finansowy 55
5.2. Negocjacje wewnętrzne i ich wpływ na wynik finansowy 67
Rozdział 6. Efekty ekonomiczne stosowania negocjacji w firmie „Liczyk” 75
6.1. Spadek kosztów i wzrost obrotów jako wynik negocjacji 75
6.2. Wzrost wartości aktywów 79
6.3. Udział firmy w rynku 81
Zakończenie 86
Bibliografia 89
Spis tabel 91
Spis rysunków 92
Aneks 93