Rola project managera na przykładzie przedsiębiorstwa X

Wstęp 5
Rozdział I. Projekt– jego miejsce i rola w organizacji 7
1.1. Definicje i cechy projektu 7
1.2. Typologia i rodzaje projektów 9
1.3. Cykl życia projektu 13
1.4. Rola i znaczenie interesariuszy 21
Rozdział II. Zarządzanie projektami w organizacji 27
2.1. Proces zarządzania projektami krok po kroku 27
2.2. Metody zarządzania projektami 34
2.3. Sprawowanie kontroli w czasie realizacji projektu 38
2.4. Problemy w zarządzaniu projektami 42
Rozdział III. Rola menedżera projektu 47
3.1. Umiejętności wymagane od menedżera projektu (project managera- PM) 47
3.2. Organizacja i struktura zespołu projektowego 56
3.3. Style kierowania zespołem projektowym 71
3.4. Motywowanie i ocena pracowników zespołu projektowego 75
3.5. Komunikacja w projekcie 80
Rozdział IV. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie X Sp. z o.o. 84
4.1. Charakterystyka firmy 84
4.2. Strategia personalna firmy 86
4.3. Budowanie wartości kadry pracowniczej firmy 90
4.4. Charakterystyka projektu 99
Rozdział V. Rola i zadania menagera projektu w przedsiębiorstwie X
Sp. z o.o. 101
5.1. Rola HR Managera w zarządzaniu projektem szkoleniowym 102
5.2. Zadania menagera w projekcie szkoleniowym 105
5.3. Projekt „100 dni Menedżera” 108
5.4. Zadania HR Managera w procesie rozwoju 111
5.5. System motywowania w X 113
5.6. Sposoby rozwiązywania konfliktów w X 116
Zakończenie 118
Spis tabel i rysunków 120
Bibliografia 121
Załączniki 124