Rola prasy lokalnej w kształtowaniu opinii publicznej

Wstęp

Rozdział I
Rozwój prasy w Polsce
1. Geneza powstania prasy w Polsce
2. Prasa polska w latach od 1918 r. do 1945 r.
3. Prasa w latach PRL – u kontrola i przejawy manipulacji
4. Etapy rozwoju prasy w Polsce do lat 80-tych

Rozdział II.
Pojęcie, klasyfikacja i zadania prasy lokalnej w Polsce
1. Klasyfikacja prasy lokalnej ze względu na status instytucjonalny i prawny.
2. Cele, zadania prasy lokalnej
3. Znaczenie lokalnej prasy we współczesnym społeczeństwie polskim
3.1. Aspekt ilościowy i jakościowy prasy
3.2. Współczesny system prasy lokalnej
3.3. Lokalna komunikacja społeczna a rola prasy lokalnej
4. Możliwości rozwoju prasy lokalnej w Polsce

Rozdział III.
Metodologia badań własnych
1. Cel badań – analiza  informacyjnej i publicystycznej roli prasy
2. Hipotezy i problemy badawcze
3. Metody i techniki zastosowane w badaniach własnych
4. Charakterystyka terenu badań  – analiza prasy lokalnej na terenie powiatu otwockiego

Rozdział IV.
Analiza wyników badań dotyczących roli prasy lokalnej w kształtowaniu opinii publicznej na terenie powiatu otwockiego
1. Wyniki badań i interpretacja wyników
2. Wnioski własne

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów