Wpływ reklamy z udziałem kobiet na samoocenę i hierarchię wartości

Wstęp

Rozdział. I.
Pojęcie i istota reklamy

1. Definicja i ujęcie terminologiczne reklamy
2. Techniki stosowane w reklamie
3. Etapy tworzenia i język w reklamie

Rozdział II.
Reklama a płeć

1. Stereotypy kobiet i mężczyzn w reklamie
1. 1. Stereotypizacja kobiet w reklamie
1.2. Stereotypizacja mężczyzn w reklamie
2. Psychologiczne konsekwencje stereotypizacji w reklamie
3. Wpływ stereotypowych reklam na postawy i odczucia odbiorców

Rozdział III.
Metodologia badań własnych

1. Problematyka, cel i przedmiot badań
2. Problemy i hipotezy badań naukowych
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4. Charakterystyka badanej populacji

Rozdział IV.
Analiza wyników badań
1. Wyniki badań
2. Interpretacja wyników

Zakończenie
Bibliografia