Rola organizacji pozarządowych w przestrzeganiu praw człowieka w Polsce

Wstęp 4

Rozdział 1. Rozwój idei i praktyki praw człowieka 8
1.1. Kształtowanie się idei praw człowieka 8
1.2. Trzy pierwsze generacje praw człowieka 21
1.3. Najważniejsze dokumenty w historii ochrony praw człowieka 22

Rozdział 2. Środki ochrony państwowej 34
2.1. Ochrona państwowa w Konstytucji RP 35
2.2. Ochrona prawa człowieka w prawie międzynarodowym 41
2.3. Organizacje pozarządowe 53

Rozdział 3. Krótka charakterystyka najważniejszych instytucji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka w Polsce 63
3.1. Amnesty International 63
3.2. Centrum Praw Kobiet 68
3.3. Fundacja im. Stefana Batorego 72
3.4. Komitet Ochrony Praw Dziecka 75
3.5. Polska Akcja Humanitarna 76
3.6. Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych 80

Rozdział 4. Uzupełnianie się organizacji pozarządowych w walce o prawa człowieka na wybranych przykładach 85
4.1. Akcja „Pajacyk” 85
4.2. Pomoc powodzianom 90
4.3. Pomoc PAH dla dzieci z Czeczenii 90
4.4. „Złotówka dla dzieci z Afganistanu” akcja PAH 91
4.5. Amnesty International w sprawie Safiyi Hussaini 92
4.6. Apel AI o uwolnienie dziennikarza 94
4.7. Raport Amnesty International 94
4.8. Programy Fundacji im. Stefana Batorego 97

Zakończenie 101
Bibliografia 103

Wstęp

Prawa człowieka są jednymi z najważniejszych wartości, które są obecne w dzisiejszym świecie. W dzisiejszych czasach, coraz częściej słyszy się o łamaniu tych praw w różnych częściach świata. Polska jest jednym z krajów, w którym przestrzeganie praw człowieka jest na bardzo wysokim poziomie [praca jest jeszcze sprzed rządów PIS]. Jednakże, mimo wysokiego poziomu ochrony praw człowieka, istnieją sytuacje, w których są one łamane. W takich sytuacjach, organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę w zapewnieniu ochrony tych praw.

Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przedstawienie roli organizacji pozarządowych w przestrzeganiu praw człowieka w Polsce.

Praca składa się z czterech rozdziałów, wstępu i zakończenia.

Rozdział pierwszy będzie poświęcony genezie i rozwojowi idei praw człowieka. Przedstawiona zostanie definicja praw człowieka oraz trzy generacje tych praw. Omówione zostaną również historyczne dokumenty ochrony praw człowieka, w tym deklaracje i konwencje międzynarodowe.

W drugim rozdziale przedstawione zostaną środki ochrony państwowej, w tym ochrona konstytucyjna i prawo międzynarodowe. Omówione zostaną również organy i instytucje państwowe odpowiedzialne za ochronę praw człowieka. Rola organizacji pozarządowych w ochronie praw człowieka również zostanie przedstawiona w tym rozdziale.

W trzecim rozdziale zostanie przedstawiona charakterystyka wybranych organizacji pozarządowych w Polsce, które zajmują się ochroną praw człowieka. Wśród tych organizacji znajdują się Amnesty International, Centrum Praw Kobiet, Fundacja im. Stefana Batorego, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Polska Akcja Humanitarna oraz Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych. Przedstawione zostaną cele i misje tych organizacji, a także ich metody działania i osiągnięcia.

W czwartym rozdziale przedstawione zostaną konkretniejsze przykłady działań organizacji pozarządowych w walce o prawa człowieka w Polsce. Omówione zostaną m.in. akcja „Pajacyk”, pomoc powodzianom, pomoc PAH dla dzieci z Czeczenii oraz akcja „Złotówka dla dzieci z Afganistanu”. Przedstawione zostaną również działania Amnesty International w sprawie Safiyi Hussaini oraz apel tej organizacji o uwolnienie dziennikarza. Omówiony zostanie także raport Amnesty International dotyczący ochrony praw człowieka w Polsce oraz programy Fundacji im. Stefana Batorego.

W zakończeniu przedstawione zostaną wnioski autora dotyczący roli organizacji pozarządowych w przestrzeganiu praw człowieka w Polsce. Na końcu pracy znajdzie się lista literatury, źródeł i dokumentów wykorzystanych do napisania pracy.