Rola mężczyzny w rodzinie

Wstęp 2

Rozdział I. Rodzina – historia, funkcje, zadania 4
1.1. Krótka geneza rodziny – ród, rasa i dom 4
1.2. „Rodzina” jako medium reprodukcji struktury społecznej 11
1.3. Dylematy współczesnej rodziny – role, zadania, funkcje 19
1.4. Pole doświadczeń socjalizacyjnych we współczesnej rodzinie 23

Rozdział II. Mężczyzna jako ogniwo rodziny 26
2.1. Miejsce ojca/mężczyzny w rodzinie 26
2.2. Role ojca/mężczyzny w rodzinie 30
2.3. Ojciec rodziny współcześnie 34
2.4. Autorytet ojca/mężczyzny w rodzinie 39

Rozdział III. Metodologia badań własnych 42
3.1. Przedmiot i cel badań 42
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 52
3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 55
3.4. Organizacja i przebieg badań 56
Rozdział IV. Rola mężczyzny w rodzinie 58
4.1. Wyniki badań 58
4.2. Podsumowanie i wnioski 62
4.3. Próba wskazania na tendencje w roli ojca/mężczyzny w rodzinie 69

Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis wykresów 86
Załącznik 87

Problem badawczy

Główny problem badawczy opracowania brzmi: Jaką rolę odgrywa współcześnie mężczyzna/ojciec w rodzinie?

Problemy szczegółowe prezentują się następująco:

  1. Czy perspektywie ostatnich lat rola mężczyzn w rodzinie uległa zmianie?
  2. Czy współczesny mężczyzna przejął obowiązki współczesnej kobiety?
  3. Jak współczesny mężczyzna radzi sobie ze swoją rolą (ojca/męża)?