Rola kompetencji społecznych w kontaktach z ludźmi

Wstęp 3
Rozdział 1. Rola kompetencji społecznych w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi 4
1.1. Komunikacja interpersonalna 4
1.2. Kompetencje społeczne elementem ułatwiającym komunikację 6
1.3. Składowe kompetencji społecznych 9
1.3.1. Asertywność – sztuka kompromisu 9
1.3.2. Empatia 11
1.3.3. Gratyfikacja i wsparcie 13
1.3.4. Komunikacja niewerbalna 13
1.3.5. Komunikacja werbalna 20
1.3.6. Poznanie i rozwiązywanie problemów 24
1.3.7. Autoprezentacja 25
1.4. Podłoże kompetencji społecznych 27
Rozdział 2. Metodologia badań 30
2.1. Opis Kwestionariusza Kompetencji Społecznych 30
2.2. Obliczanie i ocena wyników 32
2.3. Zastosowanie KKS 34
2.4. Charakterystyka próby badawczej 36
Rozdział 3. Analiza wyników badań 40
Zakończenie 62
Bibliografia 63