Rola i zadania menedżera w firmie

WSTĘP 3
1. PRACOWNICY JAKO ZASÓB ORGANIZACJI 5
1.1. Ranga zasobów ludzkich w organizacji 5
1.2. Proces zarządzania zasobami ludzkim w przedsiębiorstwie 14
1.3. Rola i zadania menedżera w organizacji 19
1.4. Wnioski 29
2. PRZEDSIĘBIORSTWO X SP. Z O.O. JAKO PRZYKŁAD EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 31
2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa X Sp. z o.o. 31
2.2. Czynniki wpływające na wizerunek i funkcjonowanie X Sp. z o.o. 38
2.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w X Sp. z o.o. 43
2.4. Wnioski 49
3. MENEDŻER W X SP. Z O.O. 51
3.1. Rola i zadania menedżera w X Sp. z o.o. 51
3.2. Kultura organizacji jako element strategii zarządzania firmą X Sp. z o.o. 61
3.3. Trudne sytuacje w pracy menedżera w X Sp. z o.o. 68
3.4. Doskonalenie umiejętności menedżerskich kadry zarządzającej 77
3.5. Wnioski 80
PODSUMOWANIE – WNIOSKI KOŃCOWE 84
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW 90
ZAŁĄCZNIKI 92