Rola i zadania domu dziecka

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W POLSCE 4
1.1. Pojęcie i rodzaje placówek opiekuńczo- wychowawczych 4
1.2. System opieki nad dzieckiem w Polsce 6
1.3. Rola i funkcje Domów Dziecka 16

ROZDZIAŁ II. ZASADY FUNKCJONOWANIA DOMÓW DZIECKA 25
2.1. Funkcjonowanie i zadania Domów Dziecka 25
2.2. Funkcjonowanie rodzinnych Domów Dziecka 30

ROZDZIAŁ III. FUNKCJE I ZADANIA DOMÓW DZIECKA 41
3.1. Zaspokajanie psychicznych potrzeb dzieci 41
3.2. Praca socjalna z rodzinami wychowanków Domów Dziecka 47
3.3. Wpływ pobytu w Domu Dziecka na plany życiowe wychowanków 57

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS TABEL 69
ANEKS 70

WSTĘP

Dom dziecka to historycznie ukształtowana, mająca bogate tradycje instytucja opiekuńczo-wychowawcza. Jest organizowany po to, aby zapewnić całkowitą opiekę i wychowanie sierotom oraz dzieciom, którym rodzice trwale lub okresowo nie mogą, nie potrafią lub nie chcą stworzyć właściwych warunków życia i rozwoju. Powinien zatem wypełniać wobec swych wychowanków takie funkcje, jak rodzi­ny naturalne i adopcyjne oraz podobne do sprawo­wanych obecnie przez rodziny zastępcze, domy małych dzieci, rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce, a w stosunku do tych dzieci, których kontakt z rodziną własną nie został zerwany, także— w znacznym stopniu — ośrodki szkolno-wychowawcze.

Zadaniem domu dziecka jest stworzenie warun­ków sprzyjających prawidłowemu i wszechstronnemu rozwojowi wychowanków przez zaspokajanie na właściwym poziomie ich potrzeb biologicznych, psychicznych, poznawczych i innych. Ma on zwłaszcza zapewnić dzieciom: odpowiednie warunki mieszkaniowe, wyżywienie, zaopatrzenie w odzież i inne przedmioty osobistego użytku; warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego i utrzymania dobrego stanu zdrowia, w tym higieniczny tryb życia i właściwą opiekę lekarską; organizacje życia sprzyjającą zachowaniu równowagi psychicznej i poczucie bezpieczeństwa; realizacje obowiązku szkolnego, uzyskanie wykształcenia zgodnie z uzdolnieniami i zainteresowaniami oraz przygotowanie do pracy zawodowej; warunki do rozwinięcia wartościowych cech osobowości, a także umiejętności: samodzielnego rozwiązywania włas­nych problemów życiowych, współżycia z ludźmi, odpowiedzialnego wykonywania obowiązków, pożytecznego wykorzystywania czasu. Powinnością domu dziecka jest też pomoc wychowankom w uzyskaniu pracy zawodowej i mieszkania oraz rozpoczęcia samodzielnego życia.

Dla wypełniania swych zadań domy dziecka mają celowo ukształtowaną strukturę organizacyjną, przyznane przez państwo środki materialne, odpowie­dnio wykwalifikowany zespół wychowawców, a także grupy innych pracowników. Charakter i zasady działania tej instytucji określa jej statut nadany przez ministra edukacji narodowej. Nadzór nad działalnością domów dziecka pełnią właściwe terenowo władze oświatowe, one też mają prawo tworzenia tych placówek i ich likwidacji.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie istoty Domów Dziecka, ich roli i zasad funkcjonowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy przedstawia placówki opiekuńczo- wychowawcze w Polsce.

W rozdziale drugim ukazano zasady funkcjonowania Domów Dziecka.

Funkcje i zadania Domów Dziecka przedstawione zostały w trzecim rozdziale pracy.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne, informacje zawarte na stronach internetowych.