Rola centrum dystrybucji w logistycznym łańcuchu przepływu towarów

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE CENTRUM DYSTRYBUCJI 5
1.1. Uwarunkowania logistyki dystrybucji 5
1.2. Istota i przedmiot logistyki dystrybucji 11
1.3. Definicja centrum logistycznego 14
1.4. Pojęcie logistycznego centrum dystrybucji 20

ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ROZWÓJ CENTRUM DYSTRYBUCJI W POLSCE 24
2.1. Planowanie budowy centrum dystrybucji 24
2.2. Wybór lokalizacji centrum dystrybucji 28
2.3. Intermodalność transportu jako czynnik sprzyjający budowie centrów dystrybucji 31
2.4. Korytarze transportowe jako czynnik lokalizacji centrów dystrybucji 37

ROZDZIAŁ III. ROZWÓJ CENTRUM DYSTRYBUCJI W POLSCE 44
3.1. Rola i zadania centrum dystrybucji 44
3.2. Funkcje centrum dystrybucji 48
3.3. Wspieranie realizacji centrów dystrybucji 52
3.4. Problemy rozwoju centrów dystrybucji 57
3.5. Finansowanie inwestycji 64

ROZDZIAŁ IV. ROLA CENTRUM DYSTRYBUCJI W LOGISTYCZNYM ŁAŃCUCHU PRZEPŁYWU TOWARÓW W POLSCE. DOŚWIADCZENIA Jeronimo Martins Dystrybucja (Biedronka) 68
4.1. Krótka charakterystyka Jeronimo Martins Dystrybucja (Biedronka) 68
4.2. Działalność logistyczna Jeronimo Martins Dystrybucja (Biedronka) 71
4.3. Ocena i podsumowanie działalności logistycznej Jeronimo Martins Dystrybucja (Biedronka) 73

ZAKOŃCZENIE 75

BIBLIOGRAFIA 79

SPIS TABEL 82

SPIS RYSUNKÓW 83

WSTĘP

Koncepcje logistyczne zostały przeniesione na nasz grunt przez Firmy z kapitałem zagranicznym. Obecnie coraz więcej polskich firm sięga po nie w celu sprostania konkurencji. Rynek handlu detalicznego i hurtowego ulega systematycznej koncentracji. Powstaje coraz więcej centrów i magazynów dystrybucyjnych. Systematycznie maleje wykorzystanie transportu dla potrzeb własnych. Coraz powszechniejsze jest wykorzystywanie wyspecjalizowanych operatorów logistycznych. Rośnie zrozumienie korzyści wynikających z outsourcingu. Rynek ten szybko dostosowuje się do standardów europejskich. Warto zastanowić się, jakie zmiany na tym rynku wywołane zostaną poszerzeniem Unii Europejskiej.

Wbrew obiegowym opiniom wejście Polski do Unii Europejskiej nie spowodowało gwałtownych konsekwencji dla sektora określanego mianem Transport -Spedycja – Logistyka (TSL). Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, proces integracji zapoczątkowany został w 1991 roku podpisaniem układu stowarzyszeniowego i trwa nieustannie, po drugie, sektor TSL z natury rzeczy, ma charakter międzynarodowy. Dlatego też nie ulegną, w sposób zasadniczy, zmianie ramy prawne wykonywania tego rodzaju usług, dokumentacja przewozowa oraz sposoby wykonywania przewozów. Warunki konkurencji zmieniać się będą stopniowo z uwagi na kilka okresów przejściowych dotyczących transportu zawartych w traktacie akcesyjnym. Nie ulega wątpliwości, że rozszerzenie Unii Europejskiej będzie sprzyjać rozwojowi rynku usług logistycznych. Rynek ten ewoluowałby jednak także, gdyby poszerzenie Unii odbyło się później. Akcesja jedynie przyspieszyła ten proces.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty i roli centrum dystrybucji w logistycznym łańcuchu przepływu towarów w Polsce. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to pojęcie centrum dystrybucji: uwarunkowania logistyki dystrybucji, istota i przedmiot logistyki dystrybucji, definicja centrum logistycznego oraz pojęcie logistycznego centrum dystrybucji.

Rozdział drugi to czynniki determinujące rozwój centrum dystrybucji w Polsce: planowanie budowy centrum dystrybucji, wybór lokalizacji centrum dystrybucji, intermodalność transportu jako czynnik sprzyjający budowie centrów dystrybucji i Korytarze transportowe jako czynnik lokalizacji centrów dystrybucji.

Rozdział trzeci to rozwój centrum dystrybucji w Polsce: rola i zadania centrum dystrybucji, funkcje centrum dystrybucji, wspieranie realizacji centrów dystrybucji, problemy rozwoju centrów dystrybucji, finansowanie inwestycji.

Rozdział czwarty to rola centrum dystrybucji w logistycznym łańcuchu przepływu towarów w Polsce – doświadczenia Jeronimo Martins Dystrybucja (Biedronka). Tutaj przedstawiono krótką charakterystykę Jeronimo Martins Dystrybucja (Biedronka), działalność logistyczną Jeronimo Martins Dystrybucja (Biedronka) oraz ocena i podsumowanie działalności logistycznej Jeronimo Martins Dystrybucja (Biedronka).

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachowa, artykuły prasowe, akty prawne oraz żródła ze stron WWW i materiały wewnętrzne Jeronimo Martins Dystrybucja (Biedronka).